فیلم های آموزشی الگوریتم های تکاملی و فرا ابتکاری - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

الگوریتم های ژنتیک الگوریتم ازدحام ذرات PSO الگوریتم زنبورها
ترکیب ژنتیک و عصبی شبیه‌سازی تبرید SA الگوریتم کرم شب‌تاب
الگوریتم های تکاملی بهینه‌سازی چندهدفه الگوریتم مورچگان